Archive for the Tematy romantyczne Category

WŚRÓD SZCZĄTKÓW

Żyjemy jedynie wśród szczątków, jak gdyby koniec świata był bliski.” I dalej Oktaw charakteryzuje siebie jako przedstawiciela generacji: „Stworzyłem w sobie wielki lamus ruin, aż w końcu, zabiwszy w sobie pragnienie długim spija­niem wszystkiego co nowe i nieznane, sam uczułem się ruiną.”  Innych romantyków trapiły również takie podejrzenia wo­bec siebie samych, ale rozstrzygali je podobnie […]

WIEK HISTORYCYZMU

Był to naprawdę wiek historyzmu. Po wieku XVIII—    wieku systemów — wiek XIX wydawał się znajdować wy­starczającą satysfakcję w historycznych i porównawczych stu­diach nad historią filozofii zamiast studiów nad etyką, estety­ką itd. jako takimi. Podobnie było w teologii i filozofii. Rów­nież nauka o architekturze odeszła od zagadnień estetycznych ku badaniom historycznym. […] Tak więc właśnie […]

WYZNAWCY DAWNOŚCI

Dawność jako bóstwo unierucha­miała swoich wyznawców, nie dopuszczając żadnego swobod­niejszego do siebie stosunku. Historyzm i indywidualizm nie wchodziły tak łatwo w związki współpracy i pokrewieństwa: albo wierność wobec historii, albo swoboda twórczej inwen­cji — jedno wybijało się nad drugie, często niszcząc tę inną,antagonistyczną postawę. Wielkim twórcom udawało się jed­nak zachować równowagę między nimi. Z tego, co […]

MIT INICJACYJNY ROMANTYZMU

Można po­wiedzieć, że „średniowieczna Północ” to podstawowa domena romantycznej kontrkultury — z niej właśnie romantycy czer­pali argumenty celem zwalczenia panującego, oficjalnego ka­nonu piękna, w którym zdecydowanie potępiano „dzikość” i „barbarzyństwo”, w niej też odnajdywali budulec do kon­strukcji nowej kultury.Przeszłość jako wymagająca wielkiego wysiłku opanowania kontrkultura i przeszłość jako wygodna wypożyczalnia ma- ‚i sek — oto […]

BEZ ROMANTYCZNEGO MARZENIA

Bez te­go romantycznego marzenia nasze współczesne wyobrażenie o   średniowieczu byłoby całkiem inne. Średniowiecze dla nas to średniowiecze plus romantyczny mit średniowiecza. U podstaw całego romantyzmu tkwi symbolika ini­cjacji jako sposobu rozumienia i uporządkowania ludzkie­go życia oraz nadania mu „wyższego sensu”. Romantyzm na­rodził się w epoce, w której wkrótce już sztuka miała zastąpić religię — po wstrząsach antyreligijnych […]

POWRÓT ROMANTYZMU

Romantyzm powraca do daw­nego, właściwego praktykowania i rozumienia pisarstwa: „Li­teratura dawana publiczności myślącej poważnie powinna być tym, czym była w wielkich epokach twórczych; powinna być razem religią i polityką, siłą i czynem” (XI, 460).Jedną z takich epok twórczych było oczywiście średniowie­cze legendarnych cesarzy i rycerzy, ludu upojonego wiarą oraz wypraw krzyżowych, łączących religię z polityką, […]